QUADREIZEN.NL
Jouw avontuur begint hier!
 

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Raven Produkties/ Quadwise, handelend onder de naam Quadreizen.nl, Kamer van Koophandel 52057585.


ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED
De algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de organisator enerzijds en de reiziger(s) anderzijds.

ARTIKEL 2 BEGRIPSBEPALING
a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “organisator”: Quadreizen.nl, gevestigd in Waskemeer aan de Leidijk 1h, 8434 NC. Als organisator bieden zij de reiziger(s) van te voren georganiseerde reizen inclusief accommodatie aan.
b. Onder “reiziger(s)” wordt verstaan de wederpartij van de organisator, degene die de activiteit boekt.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
a. Zodra de reiziger het aanbod van de organisator rechtstreeks heeft aanvaard, is er een overeenkomst tot stand gekomen. De reiziger ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging. De opdracht is pas definitief als de te aanbetalen reissom is voldaan, zijnde 50% van de totale som per persoon.
b. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, welke uit de overeenkomst/opdracht voortvloeien. Eventuele andere personen die meereizen, zijn voor hun eigen deel aansprakelijk ten opzichte van organisator.
c. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan mogelijk worden herroepen. De herroeping dient uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
d. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de organisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen binden de organisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
e. De routes en activiteiten die aangeboden worden door de organisator dienen niet voor eigen of commercieel belang gedeeld te worden. De reiziger deelt de routes bijvoorbeeld niet op openbare platforms.

ARTIKEL 4 INFORMATIEVOORZIENING
a. De reiziger dient bij het sluiten van een overeenkomst met de organisator zorg te dragen voor het verstrekken van alle gegevens (bijzonderheden omtrent hoedanigheid en samenstelling daarbij inbegrepen) van hemzelf en medereizigers. Blijft hij hiermee in gebreke dan kan hij door de organisator van deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
b. Daarnaast dient de (mede)reiziger ervoor zorg te dragen dat hij in het bezit is van de benodigde documenten, zoals geldige paspoorten, visa, bewijzen van inentingen of vaccinaties. De reiziger wordt door de organisator bij het sluiten van de overeenkomst in kennis gesteld van de benodigde documenten en formaliteiten op gezondheidsgebied. Indien reiziger niet voldoet aan deze eisen, zullen de daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening komen, tenzij de organisator te kort is geschoten in zijn informatieverplichting.
c. De reiziger dient zelf bij de betrokken autoriteiten of instanties informatie in te winnen en dient de juistheid van deze informatie kort voor vertrek nog eens te verifiëren bij de betrokken autoriteiten of instanties.
d. De organisator verstrekt aan de reiziger informatie over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 5 REISSOM
a. De reissom vermeld in de aanbieding van de organisator geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij de organisator bekend waren ten tijde van publicatie in de brochure/website.
b. De organisator is bij niet gehele betaling van de reissom gerechtigd om de hoofdsom tot 20 dagen voor de dag van vertrek te verhogen indien er sprake is van verhogingen van verschuldigde belastingen/heffingen, verhoging van de vervoerskosten of verandering in de wisselkoersen. Indien deze veranderingen dermate onvoorzienbaar en extreem zijn, is de organisator eveneens gerechtigd de reissom bij tijdige betaling tot 20 dagen voor vertrek te wijzigen. De organisator stelt de reiziger schriftelijk in kennis van deze verandering.
c. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de organisator kan worden gevergd.
d. De reiziger heeft het recht om een verhoging binnen 3 dagen na ontvangst van mededeling af te wijzen. De organisator heeft dan het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling van de reiziger de overeenkomst te ontbinden. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijk restitutie van reeds betaalde gelden.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN
a. De organisator zorgt ervoor dat de benodigde reisbescheiden uiterlijk 7 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger zijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van de organisator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld aan de organisator.
b. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek, geeft de organisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld aan de organisator.


ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN
a. Wijzigingen in de verstrekte opdracht aan organisator kunnen alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. De kosten van wijziging van de opdracht komen voor rekening van de reiziger.
b. De wijzigingskosten bedragen ad € 25,00 per boeking. Daarnaast kunnen er nog eventuele communicatiekosten in rekening worden gebracht.
c. De organisator kan wijzigingen in de overeenkomst aanbrengen indien er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de organisator aan bepalingen van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd. De organisator deelt wijzigingen binnen 72 uur aan de reiziger mede. Vanaf 10 dagen voor vertrek dient hij deze binnen 24 uur mede.
d. De organisator doet binnen de bovenstaande 72 uur een alternatief aanbod. Vanaf 10 dagen voor vertrek doet hij dit binnen 24 uur.
e. De reiziger kan de wijziging of het alternatieve aanbod afwijzen. Deze afwijzing dient binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar te worden gemaakt en vanaf 10 dagen voor vertrek binnen 24 uur. In dat geval kan de organisator binnen 72 uur na ontvangst van de mededeling van de reiziger (dan wel 24 uur binnen 10 dagen voor vertrek) de overeenkomst onmiddellijk opzeggen. De reiziger heeft dan recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of een gedeelte daarvan, indien de reis reeds een aanvang heeft genomen. Dit dient te geschieden binnen 2 weken.
f. Indien de oorzaak van de wijziging is te wijten aan een omstandigheid welke aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Indien de wijziging kan worden toegerekend aan de organisator, komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Is de wijziging noch toe te rekenen aan de reiziger, noch aan de organisator, dan draagt ieder zijn eigen schade.

ARTIKEL 8 ANNULERING EN OPZEGGING
a. Annulering van de verstrekte opdracht aan organisator kan alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden en wel tijdens de openingstijden van de organisator. Het betaalde bedrag kan niet teruggeboekt worden. Bij bijzondere omstandigheden, welke bepaald worden door de organisator, kan de reiziger op een andere datum inboeken.
b. Bestaat een reis uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, dan geldt voor ieder onderdeel haar eigen annuleringsbepaling, tenzij vooraf anders kenbaar is gemaakt.
c. De organisator kan de overeenkomst opzeggen indien er zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van de organisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevorderd.
d. Indien de oorzaak van de opzegging door de organisator is te wijten aan een omstandigheid welke aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Indien de opzegging kan worden toegerekend aan de organisator, komt de daaruit voortvloeiende schade voor zijn rekening. Is de opzegging noch toe te rekenen aan de reiziger, noch aan de organisator, dan draagt ieder zijn eigen schade. Indien de organisator geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van de besparing.
e. Wanneer de reis niet door kan gaan omdat er minder dan 8 deelnemers zijn, dan krijg de reiziger zijn geld terug.

ARTIKEL 9 BETALING
a. De facturen dienen binnen de termijn en op de wijze zoals aangegeven door de organisator te worden voldaan. De betaling wordt in 1 keer over gemaakt op het moment van boeken. Er moet 50% aanbetaald worden bij boeking, het restant dient uiterlijk 2 weken voor vertrek betaald zijn.
b. Bij niet tijdige betaling is de reiziger onmiddellijk in verzuim. De overeenkomst wordt geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De organisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
c. In geval de reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de reiziger over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
d. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de organisator gerechtigd van de reiziger alle kosten te vorderen die door niet of niet-tijdige betaling door de reiziger zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, welke buitengerechtelijke kosten een percentage ad 15 % van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 55,00.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
a. Onverminderd de gebondenheid van de vervoers-/verblijfsverschaffer of andere tot vergoeding van schade volgens verdrag of wet, wordt door de organisator iedere aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, uitgesloten, tenzij zodanige schade uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de organisator. Eveneens is aansprakelijkheid uitgesloten indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
b. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de organisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de organisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
c. De aansprakelijkheid in de vorige leden voorzien, vervalt, indien de organisator zich op overmacht kan beroepen. Onder overmacht is hier te verstaan ieder van buiten komende storing in het bedrijf of beroep van de derde, zoals oorlog, mobilisatie, onlusten, natuursverschijnselen, vulkaanuitbarstingen, aswolken, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stemmingen in het vervoer, weersomstandigheden, stagnatie in de levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke grondstoffen door derden en andere vergelijkbare onvoorziene omstandigheden.
d. De organisator is niet aansprakelijk voor vertragingen die de reiziger oploopt en welke schade daaruit voortvloeiende dan ook.
e. De reiziger die hinder of overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door de organisator van voortzetting van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Restitutie van de reissom of van een gedeelte daarvan kan worden verleend indien de betrokken reiziger ter zake van zijn uitsluiting geen verwijt treft.
f. Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).
g. De organisator is niet aansprakelijk voor eventueel opgedaan letsel van de reiziger.
h. De reiziger is tijdens de verschillende activiteiten verplicht de aanwijzingen van de organisator in acht te nemen. Te denken valt hierbij aan het dragen van de juiste kleding, helmen, schoeisel, klimgerei enz.
i. De reiziger sluit voor het boeken van een activiteit een passende reisverzekering af. Hierbij dient reiziger er rekening mee te houden dat de activiteiten wel gedekt worden.
j. De organisator is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de reiziger.
j. De organisator is niet aansprakelijk voor lichamelijke of financiële gevolgen die te maken hebben met de (Corona) maatregelen van de overheid of het krijgen van Corona (of andere ziektes) tijdens de vakantie.

ARTIKEL 11 KLACHTEN
a. Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk, dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht heeft. Een klacht dient, voor zover mogelijk op de plaats van waar de reden tot klacht ontstond, uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft de reis in het geheel geen doorgang gevonden, dan geldt een termijn van één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum. Klachten worden niet in behandeling genomen, indien de klachten niet tijdig ter plaatse aan de reisleiding zijn gemeld, tenzij de reiziger terzake redelijkerwijs geen verwijt treft.
b. Indien de reiziger klachten heeft over de door de organisator gemaakte reservering dan kan deze tot één maand na vertrekdatum schriftelijk een gemotiveerde klacht indienen bij de organisator.


ARTIKEL 12 GESCHILLEN
a. Op alle geschillen tussen organisator en reiziger is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen organisator en reiziger worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van organisator. De reiziger heeft het recht om binnen een maand nadat de organisator zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 
 
E-mailen
Bellen